„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.


Kto może ubiegać się o pomoc

Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Jakie warunki należy spełnić

  1. Dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, magnez)
    lub
    posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia dotyczące wapnowania.
  1. Dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5.
  2. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.


Kwota dofinansowania:

L.p Wielkość gospodarstwa Kwota dofinansowania
1. 0 – 25 ha 300 zł/t
2. 25 – 50 ha 200 zł/t
3. 50 -75 ha 100 zł/t

 

Co obejmuje dofinansowanie

Zakup wapna

  1. a)   wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229), – Wykaz wapna nawozowego 

oraz

  1. b)  środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, Wykaz środków wapnujących


Czego nie obejmuje dofinansowanie:

Kosztu transportu
Koszu rozsiewu nawozów wapniowych


Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Jakie dane powinny znaleźć się na fakturzetutaj…

Okres przyjmowania dokumentów o refundacje kosztów – od 1 sierpnia 2019r.

Miejsce składania dokumentów – Wojewódzkie Stacje Rolniczo-Chemiczne.

Limit Pomocy – Dofinansowanie jest realizowane w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lat. 

Wszelkie zapytania prosimy kierować na: malgorzata.stula@gmail.com

 

Źródło: https://cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuje/3007-dofinansowanie-do-wapnowania-gleby