Zyskaj dopłaty do łąk nawet do 2700zł/ha

Cel dla jakiego realizowane są pakiety:

 • poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi występującymi na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO), poprzez dostosowanie użytkowania do wymogów gatunków ptaków gniazdujących na łąkach i pastwiskach oraz ekstensyfikację gospodarowania na obszarach OSO, (pakiet 4)
 • utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu lub zapobieganie pogarszaniu się stanu cennych siedlisk przyrodniczych określonych według typów siedlisk klasyfikacji Dyrektywy siedliskowej, chronionych w ramach sieci Natura 2000 oraz innych cennych przyrodniczo siedlisk występujących na łąkach i pastwiskach, poprzez stosowanie tradycyjnych i ekstensywnych sposobów użytkowania poszczególnych siedlisk oraz siedlisk leżących poza obszarami Natura 2000 (pakiet 4 i 5).

 

Pakiety ukierunkowane na ekstensyfikację gospodarowania, stosowanie odpowiednich ilości i terminów wykonywanych pokosów lub intensywności wypasu na cennych siedliskach przyrodniczych lub siedliskach zagrożonych gatunków ptaków, znajdujących się na obszarach Natura 2000 oraz cennych siedliskach przyrodniczych znajdujących się poza obszarami Natura 2000 co wpływa pozytywnie na różnorodność biologiczną.

 

Płatność przyznawana jest do trwałych użytków zielonych (na obszarach Natura 2000 w przypadku pakietu 4 i znajdujących sie poza tymi obszarami w przypadku pakietu 5), lub do obszarów gruntów niebędących użytkami rolnymi, na których występują typy siedlisk przyrodniczych lub siedliska lęgowe ptaków (pakiet 4) tzw. obszary przyrodnicze.
Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach pakietu 4 i 5:

 • obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
 • obowiązek posiadania dokumentacji przyrodniczej wykonanej przez eksperta przyrodniczego (wyjątek: Ekstensywne użytkowanie na OSO);
 • obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody;
 • na obszarze objętym Pakietem 4 i 5 zakazuje się:
  • przeorywania, wałowania, stosowania osadów ściekowych, stosowania podsiewu oraz mechanicznego niszczenia struktury glebowej,
  • włókowania w okresie od dnia:
   • 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.),
   • 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.),
  • stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych),
  • tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących systemów melioracyjnych, za wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód, wykorzystując istniejące systemy melioracyjne do wymogów siedliskowych gatunków/siedlisk będących przedmiotem ochrony w pakiecie, jeżeli takie działania zostaną szczegółowo opisane przez eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej,
  • składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku).
 • w przypadku ochrony siedlisk lęgowych ptaków w zależności od występujących gatunków np. rycyka, kszyka, krwawodzioba, czajki, wodniczki, dubelta, kulika wielkiego, w załączniku nr 1 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego określone zostały szczegółowe wymogi w odniesieniu do: sposobu użytkowania, terminów koszenia, odsetka powierzchni pozostawionej bez koszenia, częstości pokosu, maksymalnej obsady zwierząt, terminów wypasu, ograniczenia dawki nawozów, wapnowania (pakiet 4).
 • w przypadku: ekstensywnego użytkowania trwałych użytków zielonych na Obszarach Szczególnej Ochrony ptaków (OSO)- pakiet 4, ochrony zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, zalewowych łąk selernicowych i słonorośli, muraw, półnaturalnych łąk wilgotnych, półnaturalnych łąk świeżych, torfowisk, w załączniku nr 1 do rozporządzenia rolno-środowiskow-klimatycznego określone zostały szczegółowe wymogi w odniesieniu do: sposobu użytkowania, terminów koszenia, odsetka powierzchni pozostawionej bez koszenia, liczby pokosów, maksymalnej obsady zwierząt, terminów wypasu, ograniczenia dawki nawozów, wapnowania, bronowania.

Płatność w ramach tego pakietu przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha.

 

Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania, rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.

 

W przypadku płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) rekompensata kosztów transakcyjnych przysługuje w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

 

W przypadku ubiegania się o rekompensatę kosztów transakcyjnych, należy zaznaczyć odpowiednie pola „w tym przyznanie kosztów transakcyjnych” na pierwszej stronie Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016.

 

W ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego płatności podlegają degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności. W 2016 roku stosowana będzie następująca degresywność:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Powyższej dywersyfikacji nie stosuje się również dla powierzchni zadeklarowanych w Pakiecie 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 położonych w granicach Parków Narodowych.
Łączenie różnych zobowiązań oraz różnych działań na działce rolnej.

 

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego samego obszaru może być przyznana tylko z tytułu realizacji jednego zobowiązania (jednego pakietu lub wariantu).

 

W przypadku deklaracji przez rolnika lub zarządcę na działce rolnej więcej niż jednego wariantu lub pakietu, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do zobowiązania, dla którego przewidziano wyższą stawkę płatności na 1 ha.

 

Koszty transakcyjne dla wariantów Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i wariantów Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:

Koszty transakcyjne Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych
Koszty transakcyjne w związku z sporządzeniem dokumentacji przyrodniczej dla siedliska o powierzchni:
do 1 ha 260 zł
powyżej 1 ha do 5 ha 1 000 zł
powyżej 5 ha do 20 ha 2 000 zł
powyżej 20 ha do 50 ha 3 000 zł
powyżej 50 ha 4 000 zł

 

Koszty poniesione na opłacenie usługi eksperta ornitologa, botanika są zwracane w części rolnikowi wraz z pierwszą transzą płatności programowych z ARiMR.

Żródło: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/WPRE/PRSK/14_03_2016/PRSK_2016_Pakiet_4_i_5.pdf

Zostaw swój kontakt

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą!