Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w
gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.
Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwa.

Wysokość pomocy wynosi: 200 tys. zł.

 

Do końca naboru pozostało: